Susisiekti
Contact request

About you:

* Privalomas
Pateikdami šią formą jūs pritariate mūsų pranešimui dėl privatumo.

SSAB pranešimas dėl privatumo

Atnaujinta 2018 m. balandžio 16 d.

Šiuo Pranešimu dėl privatumo informuojama apie tai, kaip SSAB, įskaitant su ja susijusias įmones, pvz., „Tibnor“ ir „Ruukki“ (toliau – SSAB) tvarko asmens duomenis. Jame atsakoma į klausimus, kokius asmens duomenis SSAB renka, naudoja ar dalijasi jais, kokiais tikslais yra renkami duomenys ir kokias teises turi Naudotojai. Naudotojai gali būti SSAB klientai, klientų įmonių atstovai, potencialūs klientai arba interneto naudotojai, besilankantys interneto svetainėje (toliau – Naudotojai).

SSAB interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir paslaugas. Šiose svetainėse galioja tik joms taikomi pranešimai dėl privatumo. SSAB neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių pranešimus dėl privatumo arba asmens duomenų tvarkymą trečiųjų šalių veikloje. Prašome atkreipti dėmesį į atitinkamus jų pranešimus dėl privatumo bei vėlesnius šių pranešimų pakeitimus.

 

1 DUOMENŲ VALDYTOJAS

Pagal taikytino duomenų apsaugos įstatymo reikalavimus duomenų valdytoja yra SSAB AB (reg. Nr.: 556016-3429, adresas: P.O. Box 70, SE-101 21 Stokholmas, Švedija), naudojanti visus duomenis įmonės lygmeniu, pavyzdžiui, visose SSAB grupės įmonėse pateiktoms rinkodaros priemonėms. Pagrindinė ryšio priemonė, kuria galima susisiekti su SSAB privatumo klausimais, yra e. paštas: data.privacy@ssab.com

SSAB prisiima atsakomybę užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis šio Pranešimo bei taikytinų duomenų apsaugos įstatymų.

 

2 TEISINIS PAGRINDAS IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

SSAB tvarko naudotojų asmens duomenis įvairiems tikslams, kurie paaiškinti toliau.

2.1. Paslaugų teikimas

Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti naudojimąsi svetaine ir tiekti SSAB produkciją bei paslaugas. Šį asmens duomenų tvarkymą pirmiausia grindžia sutartis su Naudotoju, įskaitant duomenų tvarkymą, reikalingą prieš užmezgant santykius su klientu.

2,2 Rinkodara ir ryšiai

Naudotojų asmens duomenys bus naudojami ryšio su naudotojais palaikymo bei rinkodaros tikslais. Atsižvelgiant į tai, tvarkant duomenis yra vadovaujamasi teisėtu SSAB interesu suteikti Naudotojams aktualią naujausią informaciją, sudarančią interneto svetainę. Tvarkant duomenis taip pat vadovaujamasi teisėtu SSAB interesu reklamuoti SSAB naujausią produkciją ir paslaugas bei suasmeninti Naudotojo patirtį.

Elektroninėmis priemonėmis vykdomą rinkodaros veiklą tam tikru mastu grindžia išankstinis Naudotojų sutikimas, pavyzdžiui, siųsti pranešimus rinkodaros tikslais. Išsamesnę informaciją apie rinkodaros pranešimus ir su tuo susijusias Naudotojų teises Naudotojai gali rasti toliau 6 skyriuje.

2,3 Produktų ir paslaugų vystymo tikslai

SSAB tikslas – teikti aukštos kokybės paslaugas bei suteikti Naudotojams aktualią informaciją apie šias paslaugas. Dėl šios priežasties SSAB gali naudoti asmens duomenis, kad išanalizuotų rinką, Naudotojų grupes ir interneto svetainių naudojimą, siekdama gerinti interneto svetainės ir SSAB produkcijos bei paslaugų kokybę. Taigi, tvarkant duomenis vadovaujamasi teisėtu SSAB interesu augti ir vystytis.

SSAB naudoja slapukus ir kitas panašias priemones statistikos tikslais, siekdama rinkti anoniminius ir apibendrintus statistinius duomenis, kurie leistų SSAB suprasti, kaip Naudotojai naudojasi interneto svetaine, ir padidinti patogumą naudotojams. Daugiau informacijos pateikta SSAB Pareiškime dėl slapukų naudojimo.

2,4 Informacijos saugumas

SSAB gali tvarkyti techninius duomenis, įskaitant kai kuriuos asmeninius duomenis, siekdama užtikrinti informacijos saugumą ir sukčiavimo prevenciją. SSAB imasi informacijos saugumo užtikrinimo priemonių, siekdama saugoti verslo informaciją, verslui naudojamą turtą ir asmens duomenis, taip pat užkirsti kelią nusikalstamai veiklai ir užtikrinti interneto svetainių bei paslaugų prieinamumą. Taigi, tvarkant duomenis vadovaujamasi teisėtu SSAB interesu užtikrinti tinkamą tinklo bei informacijos saugumo lygį.

2.5 SSAB grupės viduje tvarkomi asmens duomenys

Naudotojų asmens duomenys gali būti tvarkomi kitose SSAB grupės įmonėse.: Tokiu atveju, tvarkant asmens duomenis vadovaujamasi teisėtu SSAB interesu tinkamu praktiniu būdu organizuoti ir reguliuoti tiek santykius su klientu ir rinkodarą, tiek informacijos saugumo užtikrinimo priemones grupės viduje.

 

3 DUOMENŲ RINKIMAS

SSAB gali rinkti asmens duomenis naudodama įvairias priemones, kurios paaiškintos toliau.

3,1 Santykis su klientu

SSAB tvarko asmens duomenis, siekdama palaikyti gerus santykius su klientu, pavyzdžiui, siūlydama ir tiekdama gaminius ar paslaugas ir palaikydama komunikaciją su klientu. Tokie asmeniniai duomenys renkami tiesiogiai iš Naudotojų.
Priklausomai nuo Naudotojų sąveikos, SSAB gali rinkti šiuos asmens duomenis:

 • pagrindinę informaciją apie Naudotoją, pvz., jo vardą, pavardę, e. pašto adresą ir telefono numerį;
 • pagrindinę informaciją apie Naudotojo darbdavį, įmonės pavadinimą, adresą, e. pašto adresą ir telefono numerį;
 • informaciją apie santykius su klientu, pvz., užsakytus gaminius ir paslaugas, santykių su klientu pradžią ir pabaigą;
 • sąskaitose pateikiamą informaciją, pvz., sąskaitų numerius, atliktus ir neatliktus mokėjimus, išrašytas sąskaitas faktūras; ir
 • komunikaciją su Klientu

 

3.2 Naudotojo sąveika su SSAB interneto svetainėje ar kitokiu būdu

SSAB gali rinkti asmens duomenis, kai Naudotojai susisiekia su SSAB klientų aptarnavimo tarnyba, naudojasi pokalbių svetaine, kitaip susisiekia su SSAB, užsisako SSAB informacinį biuletenį, interneto svetainėse ar kitose vietose dalyvauja nuomonių apklausose arba konkursuose. Tokie asmens duomenys renkami tiesiogiai iš Naudotojų.

SSAB gali rinkti asmens duomenis, kuriais Naudotojas pasidalijo su SSAB, pavyzdžiui

 • pagrindinę informaciją apie Naudotoją, pvz., jo vardą, pavardę, e. pašto adresą ir telefono numerį;
 • pagrindinę informaciją apie Naudotojo darbdavį, įmonės pavadinimą, adresą, e. pašto adresą ir telefono numerį;
 • kreipimosi į SSAB motyvus ir su kontaktiniais duomenimis susijusią informaciją; ir
 • nuomonių apklausas ir konkursus, kuriuose dalyvavo.

 

3.3 Automatiškai renkami duomenys apie naudojimąsi interneto svetaine ir paslaugomis

SSAB automatiškai renka ir tvarko šiuos techninius duomenis apie Naudotoją, naudojimąsi interneto svetaine, SSAB tiekiama produkcija bei paslaugomis:

 • IP adresą, įrenginio identifikatorių, įrenginio tipą, naudojamą operacinę sistemą ir taikomosios programos nustatymus;
 • Naudotojo aktyvumą, pvz., jo peržiūrėtus puslapius ir elementus, kuriuos jis spustelėjo;
 • laiko žymas ir žurnalo duomenis, susijusius su paslaugos naudojimu; ir
 • buvimo / kilmės vietą ar šalį.

Šie techniniai duomenys renkami automatiškai, kai naudojamasi interneto svetaine ir paslaugomis.

3.4 Informacija, renkama iš kitų šaltinių

SSAB kartkartėmis taip pat gali rinkti informaciją iš viešai prieinamų šaltinių ir trečiųjų šalių, pavyzdžiui, socialinių tinklų ir rinkodaros įmonių. Pavyzdžiui, SSAB gali gauti pagrindinę informaciją apie naudotojo paskyrą socialiniame tinkle, jeigu Naudotojas prisijungia prie SSAB interneto svetainės ar paslaugų naudodamas socialinio tinklo paskyrą.

 

4 DALIJIMASIS DUOMENIMIS

SSAB gali atskleisti Naudotojų asmens duomenis šioms trečiosioms šalims:

 • kitoms SSAB grupės įmonėms pirmiau išvardytais tikslais;
 • patikimiems paslaugų teikėjams, pvz., platintojams ir rinkodaros paslaugų teikėjams pirmiau išvardytais tikslais. Nepaisant to, šie patikimi paslaugų teikėjai visada veiks SSAB vardu, o SSAB atsako už Naudotojų asmens duomenis;
 • jeigu pagal įstatymus yra leidžiama ar reikalaujama vykdyti kompetentingų valstybės institucijų prašymus, pvz., teismo šaukimus ar panašius privalomus aktus;
 • jeigu SSAB dalyvauja viso ar dalies jos turto jungimo, įsigijimo ar pardavimo procese; ir
 • kai SSAB sąžiningai mano, kad atskleisti duomenis būtina siekiant apginti SSAB teises, užtikrinti Naudotojų ar kitų asmenų saugumą, ištirti sukčiavimo atvejus arba atsiliepti į valdžios institucijų prašymą.

 

5 ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES AR EEE RIBŲ.

5,1 Duomenų perdavimas grupės viduje

Kadangi kai kurios SSAB grupės įmonės yra įsikūrusios ne ES ar EEE, todėl Naudotojų asmens duomenys gali būti perduodami už ES ar EEE ribų, pvz., į Jungtines Amerikos Valstijas. Tokiu atveju SSAB taikys tokius privalomus sukurtus mechanizmus, kurie įgalina duomenų perdavimą už ES ar EEE ribų, pvz., Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas.

5.2 Paslaugų teikėjai už ES ar EEE ribų

SSAB gali pasitelkti subrangovus interneto svetainei aptarnauti arba paslaugoms teikti. Esant būtinybei ir tiek, kiek to reikia interneto svetainei ir paslaugų teikimui, asmens duomenys gali būti perduodami už ES ar EEE ribų. Tokiu atveju SSAB taikys tokius privalomus sukurtus mechanizmus, kurie įgalina duomenų perdavimą subrangovams tose trečiosiose šalyse, pvz., Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas. SSAB remsis vadinamuoju „Privatumo skydu“, skirtu tiems JAV esantiems paslaugų teikėjams, kurie turi „Privatumo skydo“ sertifikatą. Daugiau informacijos apie JAB Komercijos departamento ir ES Komisijos parengtą Privatumo skydo programą bei atitinkamus principus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, žr. čia.

 

6 RINKODAROS PRANEŠIMAI

Kai Naudotojas perduoda SSAB kontaktinius duomenis, pavyzdžiui, susijusius su gaminio ar paslaugos pardavimu, kreipimusi su SSAB klientų aptarnavimo tarnyba, naudojimo vadovo ar kitų medžiagų užsakymu interneto svetainėje arba dalyvavimu konkurse, SSAB gali naudoti Naudotojo asmens duomenis rinkodaros tikslais, taip pat siekdama reklamuoti naujausią produkciją ir paslaugas bei suasmeninti Naudotojo patirtį. Naudotojams yra suteikiama galimybė iš anksto sutikti arba, jei tai leidžia taikytini įstatymai, galimybė atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus iš SSAB ar kitų grupės įmonių,

6.1 Elektroninė rinkodara

SSAB gali teikti Naudotojui gaminio ar paslaugos naujinius, informacinius biuletenius ir kitus pranešimus apie esamus ar naujus produktus bei paslaugas elektroniniu paštu ir trumposiomis žinutėmis (SMS), jeigu Naudotojas iš anksto yra davęs savo sutikimą arba jeigu SSAB kitaip leido tai daryti pagal taikytinus įstatymus.

Naudotojas turi teisę bet kada atsisakyti rinkodaros pranešimų prenumeratos, spustelėjęs nuorodą „atsisakyti“ elektroninio laiško apačioje.

6.2 Statistika ir atskyrimas

SSAB gali kurti Naudotojų grupių paskyras arba segmento duomenis siekdama kurti anoniminius apibendrintus statistinius duomenis apie SSAB interneto svetainių, produktų ir paslaugų naudojimą, pvz., siekdama apskaičiuoti Naudotojų skaičių, peržiūrėtus puslapius, perskaitytus elektroninius laiškus, ir nustatyti, kokios interneto svetainės dalys yra naudingiausios, kad nustatytų tas savybes, kurios gali būti patobulintos, ir pateiktų kontekstinę reklamą naudotojų grupėms. Šiais tikslais surinkti duomenys nėra naudojami konkretaus naudotojo tapatybei nustatyti, tačiau siekiant išanalizuoti, kaip visi Naudotojai ar Naudotojų grupės naudojasi interneto svetaine ar paslaugomis.

6.3 Tikslinė reklama

SSAB arba SSAB reklamos partneriai gali rodyti turinį arba reklamą Naudotojui, pavyzdžiui, taip, kad Naudotojui būtų matoma neseniai peržiūrėto produkto reklama SSAB interneto svetainėje. SSAB naudoja slapukus ir kitas panašias technologijas, siekdama rodyti suasmenintą reklamą, pvz., atsižvelgiant į Naudotojo naršymo ir pirkimų retrospektyvą arba prisijungimo informaciją.

Kai SSAB renka ar naudoja informaciją apie Naudotojo naršymą žiniatinklyje elektroninės rinkodaros tikslais, Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su tuo, kreipdamasis į SSAB. Daugiau informacijos apie teisę nesutikti pateikta toliau 8 skyriuje.

 

7 ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Asmens duomenys bus saugomi tik tol, kol tai bus būtina šiose Privatumo taisyklėse apibrėžtiems tikslams pasiekti. Paskui asmens duomenys bus pašalinti, išskyrus atvejus, kai saugoti asmens duomenis įpareigoja įstatymai arba bet kurios šalies teisės ar prievolės.
Pagrindinės saugojimo laikotarpių taisyklės yra tokios:

 • Asmens duomenys, susiję su klientais, bus saugomi visą santykių su klientų palaikymo laikotarpį ir po to, kai jis pasibaigs, tol, kol tai bus būtina arba to reikalaus įstatymai arba bet kurios šalies teisės ar prievolės, pvz.,sąskaitų išrašymo tikslais.
 • Sukaupti duomenys, susiję su klientų aptarnavimu, kitokia sąveika su SSAB, nuomonių apklausomis ir konkursais bus saugomi tiek laiko, kiek yra būtina svarstomam klausimui administruoti ir nagrinėti. 
 • SSAB panaikins rinkodaros tikslais naudotus duomenis arba užtikrins jų anonimiškumą praėjus pagrįstam terminui nuo paskutinio kontakto tarp Naudotojo ir SSAB, nebent saugoti asmens duomenis įpareigoyų įstatymai arba bet kurios šalies teisės ar prievolės.
 • Jei Naudotojui kiltų abejonių dėl duomenų saugojimo rinkodaros tikslais, Naudotojas turėtų susipažinti su toliau esančiame 8 skyriuje pateikta išsamia informacija apie su tuo susijusias Naudotojų teises.

 

8 PRIVATUMO TEISĖS

Naudotoja (-as) turi teisę susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos SSAB saugo apie jį ar ją.

Naudotojas turi teisę prašyti ištaisyti, atnaujinti ar pašalinti jo asmens duomenis bet kuriuo metu. Tačiau prašome atkreipti dėmesį į tai, kad tam tikra informacija yra absoliučiai būtina norint įgyvendinti šiame Pranešime numatytus tikslus; jos taip pat gali būti reikalaujama pagal įstatymus. Dėl šios priežasties panaikinti tokius duomenis gali neleisti taikytini įstatymai, kuriuose numatyti privalomi saugojimo laikotarpiai.

Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis teisėtu SSAB interesu, jei toks nesutikimas grindžiamas priežastimis, susijusiomis su konkrečia jo padėtimi. Tokiu mastu, kaip numatyta taikytiname duomenų apsaugos įstatyme, Naudotojai turi teisę apriboti duomenų tvarkymą.

Naudotojas turi teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. teisę gauti asmens duomenis struktūrizuotu, paprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu ir perduoti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui tokiu mastu, kaip numatyta taikytiname įstatyme. Tai taikoma tik Naudotojo suteiktiems asmens duomenims pagal sutartį su klientu arba Naudotojo sutikimu.

Visus prašymus dėl pirmiau minėtų teisių prašome siųsti SSAB adresu [privacy@ssab.com].

Jeigu, Naudotojo nuomone, yra problemų dėl būdo, kuriuo SSAB tvarko Naudotojo asmens duomenis, Naudotojas turi teisę pateikti skundą nacionalinei duomenų apsaugos institucijai ES ar EEE ribose.

 

9 SAUGUMAS

SSAB imasi pagrįstų saugumo užtikrinimo priemonių, įskaitant fizines, elektronines ir procesines priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo praradimo, sugadinimo, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos ar atskleidimo. Pavyzdžiui, SASAB apriboja prieigą prie šios informacijos įgaliotiems darbuotojams ir rangovams, kuriems reikia žinoti šią informaciją vykdant savo pareigas, ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie turi teisę tik tvarkyti duomenis pagal SSAB pateiktus nurodymus.

Atkreipkite dėmesį, kad nors SSAB ir deda visas pastangas, kad būtų imtasi pagrįstų asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių, vis dėlto nė viena saugumo sistema negali užkirsti kelio visiems potencialiems saugumo pažeidimams.

 

10. PRANEŠIMO DĖL PRIVATUMO PAKEITIMAI

SSAB gali keisti šį Pranešimą dėl privatumo bei su juo susijusią informaciją. SSAB rekomenduoja, kad Naudotojai reguliariai perskaitytų Pranešimą dėl privatumo ir susipažintų su visais galimais jo pakeitimais. SSAB visada nurodys Pranešimo dėl privatumo datą, kad Naudotojai matytų pakeitimus. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad šis Pranešimas dėl privatumo pateikiamas tik informacijai.
Apie galimus pakeitimus SSAB informuos Naudotojus tinkamais prieinamais kanalais.

 

11. SUSISIEKITE SU SSAB

Dėl prašymų, susijusių su SSAB Pranešimu dėl privatumo arba SSAB turimais asmens duomenimis apie konkretų Naudotoją, prašome kreiptis į SSAB e. pašto adresu [data.privacy@ssab.com].

***